Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Playmobil CZ spol. s.r.o.

 

Stav: august 2022

 

Vítame Vás na našich webových stránkach a ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  a vykonávacími predpismi jednotlivých krajín, ktoré sa na nás vzťahujú. Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov Vás komplexne informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Playmobil CZ spol. s.r.o. a o Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Ide najmä o meno, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, ale aj o Vašu IP adresu.

Anonymné sú údaje vtedy, pokiaľ sa nedá na užívateľa osobne odkázať.

 

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

 

Adresa (doručovacia adresa):
Playmobil CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 31/18

Dolní Dvory

350 02 Cheb

Česká republika


Kontaktné informácie:
www.playmobil.com
Tel.: +49 (0) 911 9666-0
Fax.: +49 (0) 911 9666-1120
E-mail: service@playmobil.de

Kontakt na zodpovednú osobu:
dsb@playmobil.de

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

 

Najprv by sme Vás radi informovali o Vašich právach dotknutej osoby. Tieto práva sú štandardizované v článkoch 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). To zahŕňa:

 

- 1. právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR).

- 2. právo na výmaz (čl. 17 GDPR),

- 3. právo na opravu (čl. 16 GDPR),

- 4. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR),

- 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR),

- 6. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR).

 Ak chcete tieto práva uplatniť, obráťte sa, prosím, na: dsb@playmobil.de. To isté platí, ak máte otázky ohľadom spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti alebo chcete odvolať udelený súhlas. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade na ochranu osobných údajov.

 

 

Právo namietať

 

V súvislosti s právom namietať upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov bez udania dôvodu. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Pokiaľ budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať. Námietka je bezplatná a je možné ju podať bez použitia formulára, najlepšie na adresu: dsb@playmobil.de.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Vaše osobné údaje potom nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Účely a právne základy spracovania osobných údajov

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú dodržiavané ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a všetkých ďalších platných predpisov o ochrane osobných údajov. Právny základ pre spracovanie údajov vyplýva najmä z článku 6 GDPR.

Vaše údaje používame na začatie obchodu, na plnenie zmluvných a zákonných povinností, na realizáciu zmluvného vzťahu, na ponúkanie produktov a služieb a na posilnenie vzťahu so zákazníkmi, čo môže zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a priamu reklamu.

Váš súhlas tiež predstavuje povolenie podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Tu vás budeme informovať o účeloch spracúvania údajov a o Vašom práve na odvolanie. Pokiaľ sa súhlas týka aj spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, výslovne Vás na to pri udeľovaní súhlasu upozorníme.

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR bude vykonané iba vtedy, ak je to nevyhnutné z dôvodu ustanoveného právnymi predpismi a nie je dôvod predpokladať, že Váš záujem hodný ochrany pri vylúčení spracúvania prevažuje.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

 

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba v rámci právnych predpisov alebo so zodpovedajúcim súhlasom. V opačnom prípade Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme povinní na základe právnych predpisov (odovzdanie externým subjektom, ako sú orgány dohľadu alebo orgány činné v trestnom konaní).

 

Príjemcovia osobných údajov / Kategórie príjemcov

 

V rámci našej spoločnosti zaisťujeme, aby Vaše osobné údaje dostali iba tie osoby, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných a zákonných povinností.

V mnohých prípadoch poskytovatelia služieb podporujú naše špecializované oddelenia pri plnení ich úloh. Títo poskytovatelia služieb podporujú naše špecializované oddelenia, napríklad pri úverovom hodnotení, analýze dát, rozosielaní newsletterov atď. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzavreté potrebné zmluvy o ochrane osobných údajov.

Za účelom spracovania objednávok prepravy v spoločnosti UPS sa zaznamenáva meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa príjemcu. Tieto údaje sú odovzdané spoločnosti UPS za účelom spracovania tejto objednávky. Po odoslaní údajov dostane príjemca od spoločnosti UPS e-mail s potvrdením o odoslaní a s informáciami o sledovaní zásielky.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / Zámer preniesť osobné údaje do tretej krajiny

 

Akýkoľvek prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsku úniu alebo Európsky hospodársky priestor) sa uskutoční iba v prípade, že je to technicky nevyhnutné, nutné pre realizáciu zmluvného vzťahu, predpísané zákonom alebo ak ste nám na to dali súhlas. Upozorňujeme, že súhlas sa týka spracúvania údajov mimo EÚ/EHP. Vaše údaje môžu byť napríklad spracúvané v USA, kde je v súčasnej dobe oblasť osobných údajov regulovaná odlišne a spravidla je vyžadovaný nižší stupeň ochrany, než je tomu v štátoch s pôsobnosťou GDPR alebo v štátoch, kde európska komisia uznala úroveň ochrany osobných údajov ako zodpovedajúcu štandardom EÚ. Naša spoločnosť však vyvíja maximálne možné úsilie, aby zaistila ochranu Vašich osobných údajov na rovnakej úrovni, aká je dosiahnutá v GDPR, a to aj v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ/EHP. Za týmto účelom okrem iného spolupracuje a tieto údaje odovzdáva výlučne prevereným spoločnostiam, s ktorými má uzavreté príslušné štandardné doložky a ktoré zaručujú úroveň ochrany zodpovedajúcu právnym predpisom EÚ. Naša spoločnosť bude spracúvanie osobných údajov následne aktívne sledovať a prípadne reagovať na porušenie zásad, Taktiež bude vždy skúmať právne predpisy príslušných tretích krajín, aby ochrana osobných údajov nemohla byť na ich základe popretá. Máte právo našu spoločnosť kedykoľvek požiadať o prehľad Vašich osobných údajov, ktoré sú prenášané do tretej krajiny.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny na spoločnosť Salesforce

 

Vaše osobné údaje odovzdávame spoločnosti Salesforce (štáty USA a Ázie a Tichomoria), poskytovateľovi služieb s koncernovými spoločnosťami mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Tento prenos osobných údajov prebieha v rámci povereného spracúvania na základe štandardných doložiek o ochrane osobných údajov a v rámci skupiny Salesforce prostredníctvom záväzných podnikových pravidiel (BCR) spoločnosti Salesforce pre spracovateľov. Ide o záväzné pokyny na ochranu osobných údajov, ktoré boli schválené orgánmi EÚ na ochranu osobných údajov a podliehajú priebežnému procesu podávania správ týmto orgánom.

Záväzné pokyny ohľadom ochrany osobných údajov spoločnosti Salesforce si môžete prečítať tu: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny na spoločnosť Cloudflare

 

Na zabezpečenie našich webových stránok používame službu poskytovanú spoločnosťou Cloudflare Inc. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete nižšie pod:. Ochrana  našich webových stránok spoločnosťou Cloudflare (čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR). Ponuky spoločnosti Cloudflare Inc. Sa používajú v rámci povereného spracúvania na základe štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov. V súvislosti s využívaním služieb zabezpečujeme – v prípade potreby – prostredníctvom vhodných záruk, že je dodržiavaná európska úroveň ochrany osobných údajov a že sú osobné údaje chránené pred neoprávneným prístupom.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ sú potrebné na daný účel spracovania. Vezmite prosím na vedomie, že mnoho lehôt na uchovávanie osobných údajov vyžaduje, aby boli údaje uchovávané aj naďalej. To sa týka najmä povinností uchovávať osobné údaje podľa obchodného alebo daňového práva. Ak neexistujú žiadne ďalšie povinnosti týkajúce sa uchovávania osobných údajov, údaje sa po dosiahnutí účelu bežne vymažú.

Okrem toho môžeme osobné údaje uchovávať, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak dôjde k súdnym sporom a my použijeme dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt; všeobecná premlčacia lehota je trojročná.

 

 

Bezpečný prenos Vašich osobných údajov

 

Aby sme čo najlepšie ochránili u nás uložené osobné údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb, používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úrovne zabezpečenia sú priebežne revidované v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a prispôsobované novým bezpečnostným štandardom.

Prevod osobných údajov na naše webové stránky a z nich je vždy šifrovaný. Ako prenosový protokol pre naše webové stránky ponúkame HTTPS, v každom prípade s využitím aktuálnych šifrovacích protokolov.

Okrem toho ponúkame používateľom šifrovanie obsahu v rámci kontaktných formulárov. Dešifrovanie týchto dát je možné iba u nás. Okrem toho je možné využiť alternatívne komunikačné kanály (napr. poštu).

 

Povinnosť poskytovať osobné údaje

 

Rôzne osobné údaje sú nevyhnutné pre vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných a právnych povinností. To isté platí pre používanie našich webových stránok a rôznych funkcií, ktoré poskytujú. Podrobnosti sme pre Vás zhrnuli vo vyššie uvedenom bode. V niektorých prípadoch musia byť údaje zhromažďované alebo sprístupňované aj na základe právnych požiadaviek. Vezmite prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať Váš dopyt ani realizovať základný zmluvný vzťah.

 

Kategórie, zdroje a pôvod osobných údajov

 

Ktoré osobné údaje spracovávame, je dané príslušným kontextom: záleží napríklad na tom, či zadávate objednávku online alebo otázku do nášho kontaktného formulára. Vezmite prosím na vedomie, že informácie pre zvláštne situácie spracúvania môžeme poskytnúť aj samostatne na vhodnom mieste, napr. v prípade žiadosti o kontakt.

Keď navštívite naše webové stránky, zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. názov poskytovateľa internetových služieb
 2. informácie o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete
 3. použitý webový prehliadač a operačný systém
 4. IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb
 5. požadované súbory, množstvo prenesených dát, sťahovanie/exporty súborov
 6. informácie o webových stránkach, ktoré ste na našich stránkach navštívili, vrátane dátumu a času.
 1. ďalšie osobné údaje spracúvame prostredníctvom súborov cookie a nástrojov, viď nižšie: Návšteva našich webových stránok (čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR) a nasledujúce body.

 

V rámci kontaktných otázok zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. priezvisko, meno
 2. adresa
 3. e-mailová adresa
 4. oslovenie

5. informácie o prianiach a záujmoch

 

 

Na účely súťaží zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 1. priezvisko, meno
 2. adresa
 3. e-mailová adresa
 4. dátum narodenia
 5. krajina

 

V rámci zasielania katalógu spracúvame tieto osobné údaje:

 1. oslovenie
 2. priezvisko, meno
 3. ulice a číslo domu
 4. poštovné smerovacie číslo
 5. mesto
 6. krajina
 7. e-mailová adresa
 8. telefónne číslo

 

Návšteva našich webových stránok (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

Pri vstupe na naše webové stránky sú naším webovým serverom automaticky zaznamenávané nasledujúce údaje: Názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, podrobnosti o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete, použitý webový prehliadač a operačný systém, IP adresa pridelená Vaším poskytovateľom internetových služieb, požadované súbory, objem prenesených dát, sťahovanie/export súborov a podrobnosti o webových stránkach, na ktoré

u nás klikáte, vrátane dátumu a času.

Toto spracúvanie osobných údajov je technicky nevyhnutné na to, aby mohol byť obsah našich webových stránok doručený do Vášho koncového zariadenia. Vaša IP adresa preto musí byť tiež zhromažďovaná a ukladaná po dobu trvania príslušnej relácie. To isté platí pre ďalšie osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na správne zobrazenie našich webových stránok. Ukladanie osobných údajov do tzv. protokolových súborov slúži tiež na ďalšiu optimalizáciu stránok, zaistenie ich funkčnosti, zaistenie bezpečnosti našich aplikácií a právnu ochranu (napr. odhaľovanie a obrana proti útokom na naše webové stránky).

Právnym základom pre toto spracúvanie a dočasné uloženie osobných údajov je náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa webových stránok (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov je obmedzená a k ich vymazaniu dôjde, len čo už nie je nutné ich uchovávať na účely spracúvania. V prípade zhromažďovania osobných údajov pre správne zobrazenie našich webových stránok sa tak deje po ukončení relácie. Ak sú osobné údaje uložené v súboroch protokolov, sú po 37 dňoch vymazané alebo anonymizované.

 

Ochrana našich webových stránok spoločnosťou Cloudflare (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Na našich webových stránkach používame službu siete na doručovanie obsahu spoločnosti Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). Z technického hľadiska je pripojenie z Vášho zariadenia na naše webové stránky smerované cez sieť Cloudflare. Vďaka tomu môže spoločnosť Cloudflare napríklad odhaliť útoky na naše webové stránky. Spoločnosť Cloudflare však nemá prístup k zadaným osobným údajom vďaka šifrovaniu TLS, ktoré je na našich webových stránkach vždy aktivované. Pri prístupe na naše webové stránky nastaví spoločnosť Cloudflare vo Vašom webovom prehliadači súbory cookie. Spoločnosť Cloudflare zhromažďuje štatistické údaje o návštevách týchto webových stránok. Prístupové údaje zahŕňajú: Názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, objem prenesených dát, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verzia prehliadača, operačný systém užívateľa, URL odkazu (predtým navštívená stránka), IP adresa a poskytovateľ, ktorý žiadosť podal . Spoločnosť Cloudflare používa údaje zo záznamov k štatistickým vyhodnoteniam za účelom prevádzky, zabezpečenia a optimalizácie ponuky (napr. na identifikáciu a odvrátenie hromadných zneužití v rámci útokov typu DDoS alebo na identifikáciu niekoľkých legitímnych prístupov rôznych zariadení využívajúcich jednu IP adresu). Prečítajte si aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare, ktoré sú k dispozícii tu:

 https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. Túto službu používame na zabezpečenie dostupnosti našich webových stránok, na ochranu pred útokmi a na optimalizáciu doby načítania našich webových stránok.Nástroj sa používa na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.Vaše údaje budú prenesené do spoločnosti Cloudflare, a teda do tretej krajiny, kde budú vyhodnotené. Viď vyššie: Prenos osobných údajov do tretej krajiny / Zámer prenosu osobných údajov do tretej krajiny. So spoločnosťou Cloudflare sme uzavreli zodpovedajúcu zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov na základe GDPR. Spoločnosť Salesforce využíva službu Cloudflare na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky internetového obchodu. 

 

Marketingová funkcia Salesforce Einstein (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Na našich webových stránkach používame marketingový nástroj Salesforce-Einstein od spoločnosti Salesforce Commerce Cloud (predtým Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Mníchov). Dáta o nákupnom správaní zákazníkov sú zhromažďované, ukladané a systematicky vyhodnocované prostredníctvom aplikácie Salesforce Einstein. Okrem iného sa zhromažďujú nasledujúce údaje: Produkty, ktoré boli zobrazené alebo pridané do nákupného košíka, a príspevky, ktoré boli prečítané; zaznamenávame tiež aktivity na sociálnych sieťach. Tento nástroj používame na to, aby sme Vám mohli ponúknuť atraktívne a individuálne nákupné zážitky. To nám napríklad umožňuje poskytovať Vám na základe zhromaždených informácií personalizované odporúčania (produktov) a ešte lepšie Vám poradiť pri výbere produktov v našom internetovom obchode.

Nástroj sa používa na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím tu […]. Odvolanie sa vzťahuje iba na zariadenie a webový prehliadač, v ktorom bolo nastavené, v prípade potreby zopakujte tento proces na všetkých zariadeniach. Ak vymažete opt-out cookie, budete znovu požiadaní o súhlas s prenosom osobných údajov. Vaše osobné údaje budú prenesené do služby Salesforce na vyhodnotenie. Dochádza k odovzdaniu osobných údajov do tretej krajiny (viď vyššie: Prenos osobných údajov do tretej krajiny / Zámer prenosu osobných údajov do tretej krajiny). Údaje získané týmto postupom sú vymazané, len čo už nie sú na naše účely potrebné. V našom prípade sa tak stane po 13 mesiacoch.

 

Nástroj pre sledovanie Econda (čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR)

 

Na našich webových stránkach používame nástroj na sledovanie od spoločnosti econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Nemecko). Tento nástroj zaznamenáva, ukladá a systematicky vyhodnocuje interakcie návštevníkov našich webových stránok pomocou súborov cookie, sledovacích pixelov a kódu JavaScript. Zhromažďujú sa nasledujúce údaje: IP adresy (skrátené), údaje o použitom koncovom zariadení, stránky zobrazené počas návštevy, hlavné údaje o zákazníkovi a údaje z procesu objednávania. Na základe týchto údajov sú vytvorené profily používania všetkých webových stránok. Tento nástroj používame na zhromažďovanie informácií o používaní našich webových stránok a na základe týchto údajov môžeme vykonávať analýzu potrieb, optimalizáciu a výpočet odporúčaní na našich webových stránkach.

Nástroj sa používa na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/.  

Odvolanie sa vzťahuje iba na zariadenie a webový prehliadač, v ktorom bolo nastavené, v prípade potreby zopakujte tento proces na všetkých zariadeniach. Ak vymažete opt-out cookie, budete znovu požiadaní o súhlas s prenosom osobných údajov.

Ak nám na to nedáte súhlas, spracúvame ID relácie na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), aby sme mohli ziskovo prevádzkovať náš internetový obchod. ID relácie sa počas trvania relácie zapisujú do archívu relácie. Ďalšie osobné údaje, ako je IP adresa alebo ďalšie údaje o užívateľovi, sa nezhromažďujú, takže sa nevytvárajú žiadne užívateľské profily. Každá návšteva našich webových stránok je zaznamenaná ako nová návšteva. Z týchto informácií získavame marketingové správy, ako je obrat podľa marketingových kanálov, analýzy sortimentu, analýzy nákupných procesov.

Ak so spracovaním ID relácie nesúhlasíte, kliknite na https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. Námietka sa vzťahuje iba na zariadenie a webový prehliadač, v ktorom bola nastavená, v prípade potreby zopakujte postup na všetkých zariadeniach. Ak vymažete opt-out cookie, budete znovu požiadaní o súhlas s prenosom osobných údajov.

 

Vaše údaje budú odovzdané spoločnosti Econda na vyhodnotenie. Nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Údaje získané týmto postupom sú vymazané, len čo už nie sú na naše účely potrebné. V našom prípade sa tak stane najneskôr po 24 mesiacoch.

 

Kontaktný formulár / kontakt e-mailom (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

 

Na našich webových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať elektronicky. Pokiaľ nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, budeme spracúvať údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Vaše otázky a požiadavky.

Pritom je dodržiavaná zásada hospodárnosti a zamedzenie spracovania osobných údajov, kedy nám musíte poskytnúť iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Ide o e-mailovú adresu, titul, meno, priezvisko, predmet a samotné pole správy. Okrem toho je vaša IP adresa spracúvaná z technických dôvodov a z dôvodu právnej ochrany. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a je možné ich zadať nepovinne (napr. pre individuálne zodpovedanie otázok).

Pokiaľ nás kontaktujete e-mailom, budeme spracúvať osobné údaje uvedené v e-maile výhradne za účelom vybavenia Vášho dopytu.

 

 

Zaslanie katalógu poštou / e-mailom (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

 

Údaje, ktoré nám poskytnete v objednávkovom formulári, spracúvame iba za účelom vykonania alebo spracúvania odoslania katalógu, pokiaľ nesúhlasíte s ich ďalším použitím.

Zásada hospodárnosti a eliminácie údajov je dodržiavaná v tom zmysle, že nám musíte poskytnúť iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vykonanie objednávky (tj. titul, meno, priezvisko, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Okrem toho je Vaša IP adresa spracovávaná z technických dôvodov a z dôvodu právnej ochrany.

 

Marketingové účely pro existujúcich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR)

 

Spoločnosť Playmobil CZ spol. s.r.o. má záujem udržiavať s Vami zákaznícky vzťah a zasielať Vám informácie a ponuky o našich produktoch/službách (katalógy a informačné bulletiny). Preto spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli zasielať relevantné informácie a ponuky e-mailom a poštou.

Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s priamou reklamou. Pokiaľ vznesiete námietku, nebudeme už Vaše osobné údaje na tento účel spracovávať.

Námietku je možné podať bezplatne a bez formalít a bez udania dôvodov a mala by byť zaslaná najlepšie na číslo 0911/9666-0, e-mailom na adresu service@playmobil.de alebo poštou na adresu Playmobil CZ spol. s r.o., Průmyslový park 31/18, Dolní Dvory, 350 02 Cheb, Česká republika.

 

Automatizované rozhodovanie o jednotlivých prípadoch

 

Výlučne automatizované spracúvanie používame na rozhodovanie v nasledujúcich prípadoch:

Pokiaľ zvolíte spôsob platby na faktúru po telefóne alebo v našom internetovom obchode, vykonáme kontrolu schopnosti splácať úver. Na tento účel sa spoločnosti Arvato zasielajú údaje týkajúce sa schopnosti splácať úver, za účelom stanovenia schopnosti splácať úver alebo rizika zlyhania. Ďalšie informácie nájdete tu: […].

Pokiaľ bude zmluva zamietnutá, budeme Vás o tom informovať a na požiadanie Vám oznámime hlavné dôvody tohto rozhodnutia. Potom budete mať možnosť uplatniť svoj názor tu dsb@playmobil.de, na základe čoho rozhodnutie znovu preskúmame.

Oznámenie spoločnosti Arvato o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu:

https://finance. arvato.com/de/datenschutz/.

Ak máte akékoľvek otázky k vyššie uvedenému postupu alebo chcete s nami konzultovať výsledky, kontaktujte nás na adrese dsb@playmobil.de.

 

Informácie k ochrane osobných údajov v sociálnych médiách

 

Spoločnosť Playmobil CZ spol. s.r.o. udržuje rôzne zastúpenia na „sociálnych sieťach“, aby mohla komunikovať s užívateľmi, ktorí sú tam zaregistrovaní, a informovať ich o našich ponukách.

Radi by sme Vás upozornili, že za používanie týchto platforiem a funkcií, ktoré poskytujú, nesiete vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä Vášho špecifického správania pri používaní týchto platforiem. To platí najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Radi by sme Vás tiež upozornili, že Vaše údaje môžu byť spracovávané mimo Európskej únie. Vezmite, prosím, na vedomie, že v prípade odovzdania osobných údajov do tzv. tretích krajín mimo EÚ (napr. USA) nemusí byť úroveň ochrany osobných údajov v týchto krajinách v súlade s nariadením GDPR. Preto je možné, že bezpečnostné orgány získajú prístup k Vašim údajom bez toho, aby ste mali proti tomu akúkoľvek právnu ochranu.    Nižšie nájdete najdôležitejšie informácie o práve ochrany osobných údajov týkajúce sa nášho vystupovania. Názov a adresa subjektov zodpovedných za prevádzku. Okrem spoločnosti Playmobil CZ spol. s r.o. sú zodpovedné za vystupovanie v zmysle GDPR a rovnako ďalších ustanovení ohľadom ochrany osobných údajov nasledujúce spoločnosti:  

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko)

YouTube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Spracovanie osobných údajov užívateľov je založené na našom oprávnenom záujme účinne informovať užívateľov a komunikovať s nimi podľa článku 6 ods. 1 písm. f). GDPR. Pokiaľ Vás príslušní poskytovatelia požiadajú o súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. zaškrtnutím políčka alebo potvrdením tlačidla), je právnym základom spracovania článok 6 ods. 1 písm. a), článok 7 GDPR.

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov na sociálnych médiách

 

Stránky fanúšikov spravujeme sami, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a informovať ich týmto spôsobom o našich ponukách.

Okrem toho zhromažďujeme údaje pre štatistické účely, aby sme mohli ďalej rozvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívniť našu ponuku. Údaje potrebné k tomuto účelu (napr. celkový počet zobrazení stránok, aktivity na stránkach a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) spracovávajú sociálne siete a poskytujú nám ich. Na vytváranie a prezentáciu týchto údajov nemáme žiadny vplyv.

Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvajú poskytovatelia sociálnych médií pre účely prieskumu trhu a reklamy. Je napríklad možné, že sa na základe Vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmom vytvoria profily používania. To okrem iného znamená, že v rámci platforiem i mimo nich môžu byť umiestnené reklamy, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom. Za týmto účelom sa do Vášho počítača obvykle ukladajú súbory cookies. Nezávisle na tom môžu byť vo Vašich profiloch používania uložené aj údaje, ktoré nie sú zhromažďované priamo vo Vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza prebieha tiež naprieč zariadeniami; to platí najmä ale nie výlučne, pokiaľ ste zaregistrovaný ako člen a prihlásený k príslušným platformám.

Ako poskytovateľ tejto informačnej služby nezhromažďujeme a nespracúvame žiadne ďalšie údaje z Vášho používania našej služby.

Spracúvanie osobných údajov užívateľov je založené na našom oprávnenom záujme poskytovať užívateľom účinné informácie a komunikovať s nimi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak Vás príslušní poskytovatelia požiadajú o súhlas so spracúvaním údajov (napr. zaškrtnutím políčka alebo potvrdením tlačidla), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

 

Vaše práva / Možnosť vzniesť námietku

 

Pokiaľ ste členom sociálnej siete a nechcete, aby o Vás táto sieť zhromažďovala osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok a prepájala ich s údajmi o Vašom členstve v príslušnej sieti, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z príslušnej siete, vymazať súbory cookies v zariadení a zavrieť a znovu spustiť prehliadač.

Po opätovnom prihlásení však budete v sieti opäť rozpoznaný ako konkrétny užívateľ.

 

Podrobný popis príslušného spracovania osobných údajov a možnosti vzniesť námietku (opt-out) nájdete v nižšie uvedených informáciách poskytovateľov.

 

Celkovo máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov: právo na prístup k osobným údajom; právo na opravu; právo na výmaz; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo sťažovať si na nezákonné spracúvanie osobných údajov (podať návrh na začatie konania podľa zákona) u príslušného orgánu pre ochranu osobných údajov.  Radi by sme Vás upozornili, že najlepšie je uplatniť tieto práva priamo na poskytovateľa. Je to preto, že prístup k osobným údajom používateľa majú iba poskytovatelia, ktorí môžu priamo reagovať na Vaše požiadavky a poskytovať informácie. Pokiaľ stále potrebujete pomoc, môžete sa na nás obrátiť.

 

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)–Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

 

Upozornenie k autorským a umeleckým právam

 

Pokiaľ chcete na našich webových stránkach zverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste si byť vedomí toho, že tým môžete prevádzať všetky práva na užívanie diela, čo by pre Vás mohlo mať právne dôsledky, pokiaľ nie ste sami autorom alebo držiteľom práv.

 

Online ponuky pre deti

 

Osoby mladšie ako 16 rokov nám nemôžu poskytnúť osobné údaje ani poskytnúť vyhlásenie o súhlase o poskytovaní osobných údajov bez súhlasu svojich zákonných zástupcov. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch svojich detí.

 

 

Odkazy na ďalších poskytovateľov

 

Naše webové stránky obsahujú aj – jasne rozpoznateľné – odkazy na webové stránky iných spoločností. Pokiaľ sú na stránkach odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme na ich obsah žiadny vplyv. Preto za tento obsah nemôžeme prevziať žiadnu záruku ani zodpovednosť. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli v čase odkazovania skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov a rozpoznateľných porušení zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok však nemožno bez konkrétnych indícií porušenia zákona požadovať. Tieto odkazy budú okamžite odstránené, ak bude zistené porušenie zákona.