Zákonné upozornenie

 1. Autorské právo
  Copyright 2015 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Deutschland
  Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a video súbory a ich usporiadanie podliehajú autorským právam a ďalším zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Obsah týchto webových stránok nesmie byť kopírovaný, upravovaný, distribuovaný alebo inak sprístupňovaný tretím stranám na komerčné účely alebo šírenie. Použitie na iných webových stránkach nie je tiež povolené.
  Obsah webových stránok si môžete stiahnuť výhradne pre svoje osobné, nekomerčné a súkromné použitie za predpokladu, že ponecháte všetky oznámenia o autorských právach, ochranných známkach a ďalších vlastníckych právach v neporušenom stave, najmä že tieto oznámenia nevymažete ani inak neskryjete. Akákoľvek úprava alebo použitie obsahu našich webových stránok na iné účely je porušením našich práv a je prísne zakázané.
 2. Ochranné známky
  Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky uvedené na webových stránkach PLAYMOBIL® zákonom chránené ochranné známky spoločnosti Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Platí to najmä pre značky PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train a PLAYMOBIL® Funpark. Tieto ochranné známky sú chránené na národnej i medzinárodnej úrovni a nesmú byť reprodukované, kopírované, upravované ani inak používané v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.
 3. Záruka
  Naše webové stránky boli zostavené s maximálnou možnou starostlivosťou. Aj keď vychádzame z toho, že nami poskytnuté informácie sú presné, môžu napriek tomu obsahovať chyby alebo nepresnosti. Informácie preto poskytujeme bez akýchkoľvek uistení alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovne alebo mlčky. Vylúčené sú tiež všetky nevyslovené záruky, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušovania zákonov a patentov. Vylučujeme všetku zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku používania týchto webových stránok, pokiaľ nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany. Najmä nezaručujeme, že naše webové stránky, ich obsah a/alebo server, na ktorom sú uložené, neobsahujú vírusy. Ďalej by sme chceli upozorniť, že nesledujeme iné webové stránky, ktoré odkazujú na naše webové stránky, a nie sme zodpovední za ich obsah.
 4. Licenčné práva
  Spoločnosť PLAYMOBIL® by sa vám rada predstavila s inovatívnym a informatívnym internetovým programom. Preto dúfame, že vám návšteva našich webových stránok spôsobí radosť. Duševné vlastníctvo obsiahnuté na týchto stránkach, ako sú patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené a tieto webové stránky neposkytujú žiadnu licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti PLAYMOBIL® alebo tretích strán.
 5. Váš názor
  Radi by sme poznali váš názor na naše produkty a naše webové stránky. Upozorňujeme však, že správy, ktoré od vás dostaneme, nepovažujeme za dôverné. Poskytnutím informácií nám udeľujete súhlas na použitie vami oznámených údajov, a tieto údaje sme oprávnení použiť akýmkoľvek spôsobom bez toho, aby nám z tohto použitia vznikli záväzky voči vám. Informácie sa ich poskytnutím stávajú majetkom spoločnosti PLAYMOBIL® a my sme oprávnení použiť všetky nápady, koncepty, know-how alebo technické informácie na akýkoľvek účel, vrátane vývoja, výroby a distribúcie produktov bez toho, aby sme vám za to museli poskytnúť náhradu.
  Internet-Richtlinien für nichtgewerbliche Websites


  Internetové pokyny

 1. Pre nekomerčné webové stránky
  Nás, v geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, výrobcu produktového radu PLAYMOBIL®, veľmi teší, že mnoho fanúšikov a priateľov po celom svete sa chce podeliť s ostatnými o informácie, nápady a vlastné skúsenosti s PLAYMOBIL®. Vzhľadom na to, že sa internet premenil na medzinárodné predvádzacie miesto, kde môže ktokoľvek otvoriť svoj počítač svetu v podobe osobnej webovej stránky, vypracovali sme nasledujúce pokyny, aby sme zaistili, že akékoľvek použitie ochranných známok a práv spojených s našimi produktmi chráni a rešpektuje naše ochranné známky a práva, rovnako ako našich ďalších fanúšikov a priateľov, deti všetkých vekových kategórií. Je ťažké stanoviť pokyny pre našich fanúšikov a priateľov z celého sveta. Ako prvý krok sme však stanovili nasledujúce základné zásady:
  • Dôvera spotrebiteľov vo výrobky PLAYMOBIL® a v ich kvalitu nesmie byť poškodená alebo obmedzená použitím ochranných známok PLAYMOBIL® alebo chránených materiálov.
  • Deti nebudú na webových stránkach vystavené škodlivému alebo urážlivému obsahu.
  • Webové stránky nebudú predstavovať násilie nevhodné pre deti mladšie ako 5 rokov.
  • Webové stránky nebudú diskriminačné voči žiadnej osobe na základe veku, rasy, pohlavia alebo náboženstva.
  Na základe toho sme stanovili nasledujúce pokyny a požiadavky pre nekomerčné webové stránky, ktoré používajú naše ochranné známky alebo chránené materiály.
 2. Ochranná známka
  Ochranná známka je označenie, najmä slová, kresby, písmená, číslice, farby, tvary, zvuky alebo slogany používané na identifikáciu výrobkov alebo služieb spoločnosti. Existuje niekoľko rôznych ochranných známok, ktoré označujú naše výrobky a služby, najmä, ale nie výlučne, PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN a PLAYMOBIL® FUNPARK. Podnikli sme kroky na ochranu týchto ochranných známok po celom svete, aby sme zaistili, že použitie týchto ochranných známok identifikuje skutočné výrobky PLAYMOBIL®, ktoré boli vyrobené podľa našich štandardov kvality. Našim fanúšikom a priateľom povoľujeme používať určité ochranné známky PLAYMOBIL® na webových stránkach iba na nekomerčné účely. To znamená, že na týchto webových stránkach nesmú byť ponúkané na predaj alebo prenájom žiadne výrobky PLAYMOBIL® a tieto stránky nesmú obsahovať ani ponúkať odkazy na iné webové stránky ponúkajúce na predaj alebo prenájom výrobky PLAYMOBIL®, pokiaľ nejde o webové stránky prevádzkované spoločnosťou geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG alebo jej dcérskymi spoločnosťami (napríklad www.playmobil.de alebo www.playmobil.com).

  Štylizovaná ochranná známka PLAYMOBIL®, tj. logo na začiatku tohto dokumentu, rovnako ako hlavy figúrok PLAYMOBIL® bez zvyšku výrobku, nesmú byť zobrazované.

  Slovo PLAYMOBIL® je možné použiť, ak je vedľa neho uvedený symbol "®" alebo "(R)". Slovo PLAYMOBIL® by sa nemalo používať ako podstatné meno, ako napríklad "Tu je PLAYMOBIL®", ale ako prídavné meno, ako napríklad "Tu je PLAYMOBIL® („Playmobilová“) figúrka. Vzhľad ochranných známok PLAYMOBIL® musí byť v súlade s ostatným textom, pokiaľ ide o veľkosť písma. Preferujeme používanie ochrannej známky PLAYMOBIL® veľkými písmenami, ale nie je to povinné.
 3. Akékoľvek použitie ochranných známok PLAYMOBIL® musí byť jasne označené ako odkaz na skutočné produkty PLAYMOBIL® a nesmie naznačovať, že tieto webové stránky sú podporované, autorizované alebo inak schválené spoločnosťou geobra Brandstätter alebo jej pobočkami. Použitie ochrannej známky PLAYMOBIL® v hornej časti akejkoľvek webovej stránky by vyvolalo takýto neoprávnený dojem, a preto musíme túto formu použitia zakázať.
 4. Materiály chránené autorskými právami
  Autorské právo (Copyright) je právo kontrolovať rozmnožovanie pôvodného autorského diela, vrátane vytvárania diel na jeho základe alebo diel založených na pôvodnom diele. Všetky naše výrobky, obaly, návody a propagačné materiály sú celosvetovo chránené autorskými právami. Kopírovaním, skenovaním, šírením, tlačou alebo zobrazovaním týchto materiálov na webových stránkach by boli porušené naše práva. Na požiadanie však udeľujeme obmedzené povolenie na skenovanie a kopírovanie našich materiálov chránených autorskými právami pre nekomerčné webové stránky za účelom zobrazenia na webových stránkach. Ak chcete získať toto povolenie, vyplňte prosím formulár, ktorý je k dispozícii na adrese www.playmobil.online/copyright_approval, a zašlite nám ho faxom na číslo +49-911-9666-120. Reprodukcia katalógov a návodov je zakázaná. Akékoľvek použitie materiálov PLAYMOBIL® chránených autorským právom musí byť jasne označené ako odkaz na autentické produkty PLAYMOBIL® a nesmie naznačovať, že webové stránky boli podporené, autorizované alebo inak schválené spoločnosťou geobra Brandstätter alebo jej pobočkami.
 5. Názvy internetových domén
  Internetové doménové mená, najmä tá časť, ktorá sa obvykle nachádza medzi "www." a doménou najvyššej úrovne, ako je ".com", ".net", ".org", ".co.uk" alebo ".de", sa rýchlo stala spôsobom, akým ľudia na internete vyhľadávajú informácie o firmách alebo produktoch. Neregistrujte a/alebo nepoužívajte ochranné známky PLAYMOBIL® ako súčasť názvu domény. Takéto použitie by mohlo vyvolať dojem, že webová stránka je spojená s našou spoločnosťou alebo skutočnou webovou stránkou PLAYMOBIL®, ako je www.playmobil.de alebo www.playmobil.com. Zakazujeme používanie našich ochranných známok a materiálov chránených autorskými právami na webových stránkach s názvom domény, ktoré obsahujú slovo "playmobil" alebo niektorú z našich ochranných známok. Pokiaľ je takéto doménové meno niekým registrované, vyhradzujeme si právo podniknúť príslušné kroky na vynútenie prevodu tohto doménového mena na spoločnosť geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG príp. podniknúť iné prípustné právne kroky.
 6. Vylúčenie zodpovednosti
  Akékoľvek webové stránky, na ktorých sú zobrazené ochranné známky PLAYMOBIL® alebo materiály chránené autorskými právami, musia obsahovať vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, písomné upozornenie, ktoré jasne uvádza, že tieto webové stránky nie sú podporované, autorizované ani inak schválené spoločnosťou geobra Brandstätter alebo jej pobočkami a že spoločnosť geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ani jej dcérske spoločnosti nezodpovedajú za obsah týchto webových stránok. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti by sa malo objaviť na prvej stránke webu a malo by byť prístupné aj prostredníctvom odkazov na ďalších stránkach.
  Príkladom vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti, ktoré môžete použiť, je: Tieto webové stránky nie sú vlastnené, prevádzkované, podporované ani autorizované spoločnosťou geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG neschválila tieto webové stránky ani informácie a odkazy na nich obsiahnuté a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť; neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky ohľadom informácií alebo odkazov na týchto webových stránkach alebo na iných webových stránkach, na ktoré je odkazované; a nie je viazaná žiadnymi vyhláseniami urobenými na týchto webových stránkach alebo tými, ktorí tieto webové stránky ponúkajú. Ochranné známky PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN a PLAYMOBIL® FUNPARK, ako aj obrázky výrobkov PLAYMOBIL® chránené autorským právom sú výhradným vlastníctvom spoločnosti geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, ktorá si na ne vyhradzuje všetky práva.
  Aj keď dodržiavate všetky tieto pokyny (a my dúfame, že áno), nemôžeme prevziať zodpovednosť za vaše webové stránky ani sa cítiť viazaní vyhláseniami, ktoré na nich uvediete.
 7. PLAYMOBIL® - Novinky a informácie
  Čas od času vám zašleme novinky alebo informácie o nových produktoch PLAYMOBIL®, udalostiach alebo službách, správach alebo informáciách. Tieto informácie sa môžu objaviť na našich webových stránkach alebo v tlačenej podobe. Šírenie týchto informácií starostlivo plánujeme a nemôžeme pripustiť, aby ľudia, ktorí sa snažia "poskytovať zaručené správy", šírili fámy alebo informácie, ktoré nie sú určené verejnosti, . Prosíme, rešpektujte naše plánovanie a naše právo ponechať si informácie pre seba, pokiaľ nebudeme pripravení sa o ne podeliť so svetom.
 8. Niekoľko posledných slov
  Ďakujeme vám za spoluprácu pri dodržiavaní týchto pokynov. Zároveň si však vyhradzujeme právo zrušiť povolenie na používanie našich ochranných známok a materiálov chránených autorskými právami na webových stránkach, ktoré tieto zásady porušujú. Internet ponúka úžasnú novú príležitosť na okamžitú globálnu komunikáciu, prostredníctvom ktorej môže každý vyjadriť svoj názor. Vzhľadom na to, že internet je neustále sa meniaca forma medzinárodnej komunikácie, môže byť potrebné tieto pokyny čas od času aktualizovať. Aj keď ste toho názoru, že tieto pokyny obmedzujú vašu možnosť umiestniť na webové stránky čokoľvek, čo chcete, radi by sme vás požiadali, aby ste mali na pamäti, že chceme zaistiť, aby každá skúsenosť všetkých detí s našimi výrobkami PLAYMOBIL® bola príjemná.
  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG